Výpověď povinného ručení – postup při prodeji auta

Prodej auta s sebou přináší řadu úkolů, mezi které patří kromě samotného prodeje i změna vlastníka v povinném ručení, jeho případná výpověď a zjištění platnosti dálniční známky.

Obsah článku:

 • Výpověď povinného ručení – základní informace
 • Jak vypovědět povinné ručení?
 • Postup výpovědi povinného ručení při prodeji auta
 • Zjištění platnosti dálniční známky

Povinné ručení je základním pojištěním, které musí mít každý majitel motorového vozidla v České republice. Toto pojištění pokrývá škody způsobené třetím osobám a je nezbytné pro legální provoz vozidla na veřejných komunikacích. V případě prodeje auta je nutné řešit jak převod vlastnictví vozidla, tak i výpověď povinného ručení.

Výpověď povinného ručení – základní informace

Výpověď povinného ručení je proces, který umožňuje majiteli vozidla ukončit smlouvu s pojišťovnou:

 • Důvody pro výpověď:
  • prodej vozidla
  • nepoužitelnost vozidla
  • změna pojišťovny
 • Proces výpovědi:
  • písemné doručení výpovědi s potřebnými údaji pojišťovně
  • vrácení zelené karty a dalších dokumentů souvisejících s pojištěním
  • obdržení potvrzení od pojišťovny o ukončení pojištění

Výpověď povinného ručení je obvykle nutná v případě prodeje vozidla, změny pojišťovny nebo ukončení provozu vozidla. Výpověď musí být pojišťovně doručena písemně a musí obsahovat všechny potřebné údaje, jako jsou identifikační údaje majitele, číslo pojistné smlouvy a datum ukončení pojištění.

Proces výpovědi povinného ručení začíná podáním výpovědi, která musí být pojišťovně doručena nejméně jeden měsíc před plánovaným ukončením pojištění.

Je důležité si uvědomit, že výpověď nabývá účinnosti až dnem, kdy je pojišťovně doručena, nikoli dnem, kdy byla odeslána. Proto je vhodné zaslat výpověď doporučeně a s potvrzením o doručení.

Po obdržení výpovědi pojišťovna zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky pro její přijetí, a následně vystaví potvrzení o ukončení pojištění.

Jak vypovědět povinné ručení

Jak vypovědět povinné ručení? Proces začíná sepsáním písemné výpovědi, která by měla obsahovat identifikační údaje pojistníka, číslo pojistné smlouvy, SPZ vozidla, datum a důvod výpovědi povinného ručení a podpis pojistníka.

Vypovědět povinné ručení lze několika způsoby, a to buď osobně na pobočce pojišťovny, poštou nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu či online formuláře na webových stránkách pojišťovny. Nezáleží na způsobu doručení, důležité je, aby výpověď obsahovala všechny potřebné informace a byla pojišťovně doručena včas.

Povinné ručení lze vypovědět:

 • Osobně na pobočce pojišťovny: s občanským průkazem a velkým technickým průkazem.
 • Poštou: doporučeně s dodejkou na adresu pojišťovny.
 • Elektronicky: e-mailem nebo online formulářem na webu pojišťovny.

Výpověď musí obsahovat:

 • podpis pojistníka
 • jméno a adresu pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy
 • SPZ vozidla
 • datum a důvod výpovědi

Při vypovídání povinného ručení je také nutné uvést důvod výpovědi, jako je prodej vozidla, změna pojišťovny nebo ukončení provozu vozidla.

V případě prodeje vozidla je vhodné přiložit kopii kupní smlouvy nebo potvrzení o převodu vlastnictví.

V případě změny pojišťovny je třeba přiložit potvrzení o uzavření nové pojistné smlouvy, aby nedošlo k období, kdy vozidlo není pojištěno.

Výpověď povinného ručení – postup při prodeji auta

Jaký je postup při prodeji auta? Postup výpovědi povinného ručení při prodeji auta zahrnuje následující kroky:

 1. Sepsání písemné výpovědi pojistné smlouvy: Výpověď by měla obsahovat identifikační údaje původního vlastníka vozu (jméno, adresa), číslo pojistné smlouvy, datum prodeje, SPZ vozidla, jméno a kontakt na nového vlastníka.
 2. Přiložení dokladu o prodeji: K výpovědi se přikládá ověřená kopie dokumentu prokazujícího prodej (kupní smlouva nebo protokol o předání).
 3. Odeslání výpovědi pojišťovně: Pro bezproblémovou evidenci doporučujeme odeslat výpověď pojišťovně doporučeným dopisem s potvrzením o doručení.
 4. Potvrzení o ukončení: Pro jistotu je vhodné vyžádat od pojišťovny písemné potvrzení o přijetí výpovědi a ukončení pojistné smlouvy. Toto potvrzení slouží jako důležitý doklad pro případné pozdější spory.

Pojišťovna po přijetí výpovědi zruší povinné ručení ke dni, kdy došlo k zápisu nového vlastníka do registru vozidel. V případě, že bylo vozidlo pojištěné na delší období, než bylo ve vlastnictví původního majitele, pojišťovna vypočítá a vrátí prodávajícímu odpovídající přeplatek na pojistném.

Jak zjistit platnost dálniční známky

Informace o tom, jak zjistit platnost dálniční známky, jsou důležité pro všechny, kdo využívají placené úseky českých dálnic. Pro ověření platnosti elektronické dálniční známky existuje několik jednoduchých způsobů:

 • Webový portál edalnice.cz: Na stránkách edalnice.cz je k dispozici formulář pro ověření platnosti elektronické dálniční známky. Stačí zadat stát registrace vozidla a SPZ a systém zobrazí informace o platnosti e-známky.
 • Mobilní aplikace eDalnice: V aplikaci eDalnice je možné naskenovat QR kód známky nebo zadat SPZ vozidla a ověřit aktuální platnost. Aplikace je dostupná pro chytré telefony s operačním systémem Android i iOS.
 • Zákaznická podpora: Pro detailnější informace či pomoc s řešením problémů s dálniční známkou je k dispozici zákaznická podpora poskytovatele elektronických dálničních známek. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webu edalnice.cz.

Prodej či převod vozidla na nového majitele nevede k automatickému zrušení stávající elektronické dálniční známky. Nový majitel vozidla je zodpovědný za ověření její platnosti a v případě potřeby za zakoupení nové známky.